Delivery Information

 Delivery Conditions of Take The Lead - www.clicbrillen.com.

1 General
    • 1.1 The terms and conditions are  applicable to all agreements regarding online orders between Take The Lead and the customer.
    • 1.2 Take The Lead has the right at all times to change these terms and conditions and the contents of this website.
    • 1.3 By placing a website order every customer commit themselves, unreservedly, with the delivery conditions.
    • 1.4 Wij maken met de grootste zorg foto's van de schoenen die via onze online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Een enkele keer zal de schoen op de afbeelding een kleur hebben die niet besteld kan worden.


2 Prices and special offers
    • 2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euros, inclusief BTW.
    • 2.2 Take The Lead is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
    • 2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd


3 Betaling
    • 3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
        • a) Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro.
        • b) iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling  regelen.
        • c) PayPal: als u telebankiert via PayPal of Credit Card, kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling  regelen.
    • 3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
    • 3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.


4 Verzendkosten
    • 4.1 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
    • 4.2 Bij een ruiling zal Take The Lead verzendkosten van € 7,50 in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden


5 Levering
    • 5.1 Take The Lead besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post.
    • 5.2 Take The Lead  streeft ernaar om bestellingen tussen 5 en 60 werkdagen , na ontvangst van de betaling, te versturen.
    • 5.3 Take The Lead zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.
    • 5.4 Take The Lead is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.


6 Annuleren
    • 6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.
    • 6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
        • a) € 10,00 bij het annuleren of retourneren per artikel uit een bestelling.
        • Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.


7 Ruilen en Retourneren
    • 7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
    • 7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
    • 7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
        • a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
        • b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
        • c) Met uw retourzending dient u een brief te doen met daarop uw gegevens en het bestelnummer.
• d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
        • f) Bij ruiling van een artikel moeten de verzendkosten van € 15,- van het opnieuw te versturen artikel vooraf aan Take The Lead betaald worden.
        • g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten en met aftrek van de  administratiekosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.


8 Voorraad
    • 8.1 Alle schoenen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Take The Lead zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.


9 Garantie en Aansprakelijkheid
    • 9.1 Take The Lead garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
    • 9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
    • 9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Take The Lead. een pakbon als aankoopbewijs.
    • 9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Take The Lead de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Take The Lead vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Take The Lead te retourneren en het eigendom daarover aan Take The Lead te verschaffen.
    • 9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Take The Lead, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
    • 9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Take The Lead niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
    • 9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
    • 9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Take The Lead beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
    • 9.9 Onverminderd het bovenstaande is Take The Lead. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
    • 9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Take The Lead of zijn ondergeschikten.


10 Privacy
    • Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Take The Lead. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.


11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
    • Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Vragen, klachten en opmerkingen.

U kunt contact opnemen met :

Take The Lead - www.clicbrillen.com
Martin Post Uiterweer
Karthuizersstraat 95
1015LN Amsterdam
info @ clicbrillen.com

020 - 7742688
06 - 24759686


IBAN:NL43INGB0004690263
BIC: INGBNL2A
KVK: 34314072 (Chamber of Commerce)
BTW: NL172344037B01

 


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.